คำแนะนำ

Step 1

ลอกแถบวัดออกจากแผ่นรอง


Step 2

ติดแถบวัดสีน้ำเงิน เขียว น้ำตาล หรือแดง ลงบนผิวของลูกอะนิล๊อคซ์ โดยติดส่วนบนของแถบวัดลงบนผิวของลูกอะนิล๊อคซ์ก่อน แล้วทำการดึงให้ตึง เพื่อให้สามารถทำการติดแถบวัดได้อย่างแนบสนิท โดยไม่มีฟองอากาศตกค้างอยู่ภายในพื้นที่


Step 3
Demonstration of liquid track.

ใช้ใบมีดเบลดพลาสติกด้านที่มีลูกศรชี้ขึ้น โดยเอียงมือที่จับใบมีดเบลดพลาสติกให้ทำมุมประมาณ 45 องศากับผิวของลูกกกลิ้ง แล้วทำการกดรีดด้วยความเร็วและน้ำหนักกดคงที่ให้ของเหลวไหลออกจากแค๊ปซูลไปตามพื้นที่การวัด การรีดอย่างช้าๆจะทำให้ของเหลวไหลได้ทั่วถึงหลุมของลูกอะนิล็อคซ์ แล้วทำการรีดไล่ของเหลวออกให้หมดเพื่อการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ ก่อนการใช้งานโปรดตรวจสอบขอบของใบมีดเบลดพลาสติกว่ายังมีความเรียบและแนบไปกับผิวของอะนิล๊อคซ์อ
ควรเริ่มต้นทดสอบโดยการเริ่มรีดจากบริเวณหัวลูกศรใต้แคปซูล โดยไล่ของเหลวที่อยู่ในกระเปาะแคปซูลไปตามสเกลวัดบนผิวแผ่นทดสอบ ความเร็วในการรีดและน้ำหนักในการทดสอบให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอที่สุด ทำตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างน้อยสามรอบ หรือให้สังเกตดูว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วบนผลการทดสอบ หลังจากนั้นให้ทำการไล่ของเหลวที่อาจจะตกค้างอยู่บริเวณด้านซ้ายและขวาเหนือบริเวณลูกศร

ใต้แคปซูลให้ไหลไปจนแน่ใจว่าไม่เหลือของเหลวตกค้างอีก มิฉะนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดมากกว่า 10%

ปกติแผ่นทดสอบได้มีการทำการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่ของเหลวไหลออกจากแคปซูลแล้ว100% เท่านั้น หากระหว่างการทดสอบมีของเหลวตกค้างจะทำให้ค่าการทดสอบไม่เป็นไปตามที่ควร

ข้อควรระวัง หากระหว่างการทดสอบมีของเหลวตกค้างอยู่ในแคปซูล ถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มาก แต่อาจส่งผลกระทบต่อค่าการทดสอบประมาณ 10% และหากกรณีที่มีของเหลวตกค้างอยู่ระหว่างแผ่นทดสอบและผิวของอะนิล๊อคซ์อีกประมาณ 10% นั่นจะทำให้ค่าการทดสอบผิดพลาดรวมถึง 20% ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อผลการทดสอบอย่างมาก

ข้อควรระวังในการวัดเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบ

1) ควรเอียงมือที่จับใบมีดเบลดพลาสติกให้ทำมุมประมาณ 45 องศากับผิวของลูกกลิ้ง ความคาดเคลื่อนโดยทั่วไปมักเกิดจากการวางใบเบลดทำองศาน้อยเกินไป จึงทำให้ของเหลวที่ใช้ในการทดสอบไหลไปได้ไกลกว่าปกติ
ดังนั้นเมื่ออ่านค่าที่ทดสอบจะได้ค่าลดลงกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 10 % ดังนั้นเพื่อให้ค่าการทดสอบถูกต้องแม่นยำ จึงควรรักษาระดับองศาของใบเบลดที่ 45 องศาตลอดการทดสอบ

2) ควรรักษาความเร็วในการรีดให้สม่ำเสมอ อย่าพยายามรีดเร็วหรือช้าจนเกินไป จนทำให้การไหลของของเหลวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้การไหลไม่ทั่วถึงหลุมเซลภายใต้แผ่นทดสอบ โดยปกติของเหลวจะต้องเริ่มไหลจากจุดที่อยู่ใกล้แคปซูลที่สุดแล้วถูกรีดไปยังหลุมเซลถัดไปเรื่อยๆ ซึ่งการรีดเร็วหรือช้าเกินไป อาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดเกินกว่า 10 % และโดยปกติค่าที่อ่านได้จากความผิดพลาดลักษณะนี้จะทำให้ผลการวัดต่ำกว่าความเป็นจริง

3) ควรตรวจสอบว่าไม่มีของเหลวที่ใช้ในการทดสอบตกค้างอยู่ในแคปซูล โดยปกติความผิดพลาดลักษณะนี้จะทำให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบไปทางมากกว่า 10% ของค่าที่เป็นจริง ซึ่งโดยปกติการสังเกตว่าไม่มีของเหลวตกค้างแล้วนั้นทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องทำการรีดผ่านแคปซูลหลายๆครั้ง จนสังเกตว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลการทดสอบอีกต่อไปก็จะทำให้สามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องที่สุด

4) ในระหว่างการทดสอบควรทำการกดรีดอย่างมั่นคงเพื่อให้ผิวของลูกอะนิล๊อคซ์และแผ่นทดสอบติดกระชับแนบกันมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ของเหลวที่อยู่ระหว่างกลางถูกรีดให้ไหลลงไปในหลุมเซลอะนิล๊อคซ์ตามที่ควรเป็น วิธีการที่ดีควรเริ่มจากการจับแผ่นรีดพลาสติกให้แน่น ใช้นิ้วโป้งข้างที่ถนัดเป็นตัวนำระหว่างการทดสอบโดยเริ่มรีดตั้งแต่บริเวณลูกศรที่อยู่ใต้แคปซูล หากกรณีมีของเหลวตกค้างจะทำให้ค่าจากการทดสอบผิดพลาดไปทางมากกว่าปกติ 10%

ข้อควรระวังต่างๆข้างต้นมีความสำคัญต่อความถูกต้องในการทดสอบ
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและศึกษาวิธีการทดสอบที่ถูกต้องได้จากวิดีโอบนเวปไซด์ หรือจากการสาธิตจากตัวแทน


Step 4
Demonstration of liquid track.

อ่าน ผลการวัดจากขีดของสเกล จากการทดสอบพบว่าความกว้างของคราบของเหลวที่ได้จากการวัดไม่มีผลต่อผลการวัด แต่ความเร็วในการกดรีดนั้นมีผลอย่างยิ่ง เพราะหากใช้ความเร็วในการกดรีดมากเกินไปจะทำให้ค่าที่อ่านได้น้อยกว่าปกติ ระวังการกดรีดที่หนักเกินไปจนทำให้แถบวัดยืดออกจนเป็นเหตุให้ค่าการวัดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น


Step 5
Demonstration of liquid track.

ลอกแถบวัดออกจากผิวของอะนิล๊อคซ์


Step 6
Demonstration of liquid track.

ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการวัดด้วยน้ำยาล้างอะนิล๊อคซ์ หรือสารละลาย เช่น ทินเนอร์, เอธิลอะซิเตท, หรือไอพีเอ หลังการวัดผลเสร็จสิ้น โดยเฉาะส่วนที่มีกาวติดอยู่

Top