Product details

In-depth information about Capatch strips.

Accuracytest 1

Test carried out by:

  • Printing Management Georgia Southern University 
  • University of Wales 
University of Wales, Swansea, shield
georgia southern university
Roll Wyco Measurement Capatch Operator 1 Capatch Operator 2 Capatch Operator 3
1 2 3
Ave
1 2 3 Ave 1 2 3 Ave 1 2 3 Ave
1 2.93 3.00 2.97
2.97
3.0 2.9 3.0
2.97
3.1 2.9 2.9
2.97
3.1 3.1 3.1
3.10
2 3.92 4.12 3.72
3.92
4.0 3.9 3.3
3.73
3.2 2.9 2.9
3.00
3.5 3.1 3.7
3.43
3 5.27 5.39 5.36
5.34
6.0 5.5 6.0
5.83
5.9 5.5 5.9
5.77
5.9 5.9 6.0
5.93

Download This Test

Accuracytest 2

Test carried out by:

  • DFTA-TZ
dfta tz
Anilox roll number Lining (L/cm) Supplier (cm3/m2) Capatch (cm3/m2) TCS (cm3/m2) VoluCheck (cm3/m2) URMI II (cm3/m2)
1 260 3.5 2.8
2.6
2.5
2.8

2.7
2.5
2.4
2.4
2.4

2.4
2.7
3.1
3.3
3.1

3.0
2.8
2.8
2.8
2.8

2.8
2 220 6.1 4.8
4.0
4.3
4.6

4.4
4.1
4.4
4.0
4.0

4.1
4.7
4.5
4.6
4.4

4.6
3.5
3.5
3.7
3.6

3.6
3 160 7.6 7.9
8.0
7.0
7.8

7.7
7.4
7.4
7.3
7.5

7.4
9.1
8.9
8.9
8.9

9.0
6.9
6.8
6.6
6.7

6.8
4 180 10.3 10.0
9.8
9.8
10.1

9.9
11.9
11.5
11.7
11.6

11.7
10.8
10.4
10.8
10.7

10.7
9.2
9.0
9.1
9.2

9.1
5 100 13.0 11.9
11.0
11.2
11.2

11.3
10.9
11.0
10.9
10.5

10.8
12.4
12.3
12.8
12.6

12.5
10.3
10.4
10.5
10.3

10.4

Download This Test


ป้องกันการเสียหายในกระบวนการผลิต
“ป้องกันการพิมพ์เสียหายไว้ดีกว่าแก้” ด้วยการตรวจสอบสภาพหลุมเซลไม่ว่าจะเป็น ลูกอะนิล็อคซ์ ลูกโคทติ้ง แม่พิมพ์กราเวียร์ เพราะอุปกรณ์การพิมพ์ดังกล่าวอาจอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการพิมพ์ที่มีคุณภาพ ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจาก การอุดตัน สกปรก หรือการสึกหรอของลูกอะนิล็อคซ์ ลูกโคทติ้ง แม่พิมพ์กราเวียร์ ให้Capatch เป็นผู้ช่วยของคุณเพื่อ
• ตรวจสอบปริมาณหลุมเซลของลูกอะนิล็อคซ์
• ลดของเสียจากการผลิตด้วยการตรวจสอบภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
• ตรวจสอบและยืนยันปริมาตรหลุมเซลทั้งก่อนและหลังการทำความสะอาด

ประโยชน์ของ Capatch
Capatch คือ ตัวช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มการเสียหายจากการอุดตัน หรือการสึกหรอจากการใช้งาน ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณหลุมเซลของลูกอะนิล็อคซ์ ลูกโคทติ้ง หรือ แม่พิมพ์กราเวียร์อย่างรวดเร็ว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดอยู่ในช่วงไม่เกิน +/- 10 เปอร์เซนต์ ข้อดีของCapatch คือ การตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ตรวจวัด อื่นๆ เช่น Wyco, Urmi, Ravol หรือ Volugraph ที่ต้องมีการถอดลูกอะนิล็อคซ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ แล้วจึงดำเนินการวัดด้วยอุปกรณ์อื่นๆโดยใช้เวลาประมาณ 10 หรือ 15 นาทีหรือมากกว่านั้น

ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดผล
ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดผลอาจเกิดขึ้นจากผู้ทำการวัดออกแรงกดใบเบลดให้ไล่ของเหลวในCapatch ออกไปไม่หมด หรือไหลไปไม่ได้ไกลที่สุดแล้วจึงหยุดทำการวัดต่อให้จบ ดังนั้นเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง โปรดติดต่อ เฟล็กโซ่รีเสิร์ช ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพื่อสาธิต และแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องก่อนการใช้งานจริง ด้วยการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานจากตัวแทนจาก เฟล็กโซ่รีเสิร์ช โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
หลังจากผู้ใช้ได้รับการแนะนำวิธีการใช้และเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจะเป็นการป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการวัดผลได้

ความถี่ในการใช้งาน
ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของกระบวนการผลิต ปริมาณงาน และอัตราการอุดตันหรือสึกหรอจากการผลิต ในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยทั่วไปผู้ใช้งานมักตรวจวัดด้วย Capatch ทุกๆ 2 สัปดาห์ และในใช้Capatch ในการวัดอย่างน้อย 2 แถบต่อการวัดผลลูกกลิ้งแต่ละลูก ในกรณีที่ผลการวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำการวัดผลเพิ่มอีกหนึ่งแถบเพื่อเป็นการยืนยันผลการวัดในที่สุด

การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของ Capatch
โปรดตรวจสอบสภาพของ Capatch โดยสังเกตการรั่วซึมของของเหลวจากแคปซูล หากของเหลวที่ไหลออกมายังคงอยู่ในช่วง safety-zone ก็แสดงว่า Capatch ยังคงใช้งานได้โดยของเหลวดังกล่าวต้องถูกรีดด้วยใบเบลดพลาสติกออกมาให้สุดตามขั้นตอนการวัดปกติ

ขนาดบรรจ
Capatch จำนวน 24 แผ่นมาพร้อมกับแผ่นรองป้องกันการกระแทกจำนวน 13 แผ่น และใบเบลดพลาสติกจำนวน 1 อัน

การเก็บรักษา
โปรดเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น และอยู่ในที่มืด Capatch มีอายุการใช้งาน 36 เดือน โดยโปรดสังเกตวันที่ที่ระบุบริเวณก้นกล่อง

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย(MSDS)
โปรดแจ้งความจำนงค์เพื่อขอรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย เราจะจัดส่งเอกสารทางแฟกซ์ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้ง
ระบบรองรับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
Capatch เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องตามระบบมาตรฐาน NEN-ISO 9000

Top